Reglement SamBam Percussiegroep Achterhoek

Reglement SamBam Percussiegroep Achterhoek, vastgesteld op 09 november 2021

SamBam Percussiegroep Achterhoek is een vereniging, en onze vereniging bestaat uit leden.

Oefenlocatie en lessen
Wij oefenen elke dinsdagavond (met uitzondering van de vakanties) van 20.00 uur tot 21.30 uur, de deur is geopend om 19.45 uur.

Locatie:
Muziek vereniging de Vriendschap clubgebouw “Da Capo”
Varsseveldseweg 182
7003 AD Doetinchem

De ingang is beneden, daar is ook de kantine, en we spelen in de ruimte erboven, er is een traplift aanwezig, en een brandblusser. En er is de mogelijkheid om de trommels op te slaan. We zijn hier te gast en vragen een ieder om het gebouw gezamenlijk netjes achter te laten. We kunnen gebruik maken van de koffieautomaat op eigen kosten voor 1 euro kop koffie/thee. Er is een lijst aanwezig om je gebruikte consumpties te noteren, eind van de maand kun je het bedrag overmaken op rekening NL22RABO0344435504 t.n.v. SamBam Percussiegroep Achterhoek of in de daarvoor bestemde koffiebus deponeren.

SamBam Percussiegroep Achterhoek leden zijn verantwoordelijk voor het schoon en netjes achterlaten van de oefenlocatie. De verhuurder kan de consumptieprijzen ten alle tijden aanpassen. Het gebouw is verzekerd.

Docent
Onze lessen worden elke dinsdag  verzorgd door onze docent. Hij zal zo veel mogelijk, ook bij optredens aanwezig zijn. Mocht hij verhinderd zijn, dan neemt iemand uit onze groep, zijn rol over.

Nieuwe leden
Nieuwe leden krijgen de gelegenheid om 3 lessen vrijblijvend te volgen, daarna volgt een proefperiode van 3 maanden waarin contributie betaald dient te worden. Aan het eind van de proefperiode dien je zelf een keuze te maken voor een instrument, in overleg met de leden en de docent welk instrument kan worden aangeschaft.

SamBam Percussiegroep Achterhoek stelt instrumenten ter beschikking voor nieuwe leden, dit is om kennis te maken met het instrument, en om uiteindelijk, in samenspraak en kijkend naar de samenstelling van de verdeling instrumenten in  overleg met docent en leden, welk instrument kan worden aangeschaft.

Lidmaatschap
Het lidmaatschap van onze vereniging kan per 3 maanden worden opgezegd.

Het lidmaatschap wordt automatisch verlengd. Tussentijdse opzegging kan als hij/zij daartoe en verzoek indient bij het bestuur. Het moet dan gaan om onvoorziene omstandigheden. Er zijn risico’s die bij het lid zelf liggen zoals verhuizing, of als men het niet meer leuk vindt. Het is aan alle leden van de vereniging om hierover een beslissing te nemen, waarbij het gemeenschappelijk, namelijk het voortbestaan van onze vereniging, doel voor ogen wordt houden.

Opzeggen lidmaatschap schriftelijk naar bestuur@sambam.nl
Het verenigingsjaar loopt van 1 september t/m 31 augustus.

Contributie
Nieuwe leden krijgen een welkomstbrief, waarin de hoogte van de contributie vermeld staat. De contributie wordt vastgesteld op de jaarvergadering medio april of eerder indien  er zich onvoorziene omstandigheden voordoen. Het bedrag staat vermeld in de welkomstbrief. De contributie bedraagt  € 25,00 per maand.

De contributie dient door de leden maandelijks, uiterlijk op de 1ste van de maand voldaan te worden via automatische incasso op bankrekeningnummer NL22RABO0344435504 t.n.v. SamBam Percussiegroep Achterhoek. Bij een ingangsdatum in een lopende maand, bedraagt de contributie het naventante deel van de maand.

Wanneer de contributie niet is voldaan, volgt een aanmaning.
Maatregelen bij niet betalen van de contributie, bij het uitblijven hiervan zal uitmonden in royement.

De hoogte van de contributie houdt geen enkel verband met de mate waarin een lid gebruik maakt van de producten en/of diensten. De contributie wordt  op basis van een vaste kostenomslag over de leden over het hele jaar vastgesteld.

In september zorgt onze penningmeester voor de jaarrekening deze wordt aan de leden gepresenteerd, ook zal de begroting voor het nieuwe jaar getoond worden.

Kleding
SamBam Percussiegroep Achterhoek stelt shirts ter beschikking deze is eigendom van de vereniging en mogen uitsluitend gedragen worden bij optredens, in combinatie met een witte broek en/of blauwe spijkerbroek.

Indien je afziet van optredens, stel je je shirt beschikbaar voor diegenen die meespelen op uitnodiging

Ziekte
Indien een lid 3 maanden ziek is en de ziekte nog voortduurt, behoeft het lid vanaf dat moment slechts de helft van de contributie te betalen, mits de ziekte het bezoeken van de repetities verhindert. Benader in dit geval iemand van het bestuur voor een regeling.

Onvoorziene omstandigheden
Een uitzonderlijke omstandigheid die geen van partijen heeft kunnen voorzien.

Bij een lidmaatschap van een vereniging is er geen sprake van wederkerigheid van rechten en plichten. Dus als een activiteit niet kan doorgaan staat dat los van de contributie. Dus leden blijven deze verschuldigd.

Mocht er een tekortkoming optreden die de vereniging niet kan worden toegerekend, dan is er sprake van overmacht, bijvoorbeeld bij een pandemie.

Gehoorbescherming
Ieder lid is verplicht zelf te zorgen voor goede gehoorbescherming. SamBam Percussiegroep Achterhoek is niet aansprakelijk voor gehoorbeschadiging. Wij spelen altijd met gehoorbescherming.

Whatsapp
Iedereen is toegevoegd aan de algemene  SamBam Percussiegroep Achterhoek app, les app en de Bloco Amizade app. Hierop worden mededelingen gedaan zoals afwezigheid, verzoek voor optredens. Het verzoek is om dit zakelijk te houden. Mocht je een ander lid willen antwoorden doe dit dan in een persoonlijke app.

Ook hebben we een les-app. Hierin plaatsen wij video’s. Aan het eind van elke les is wordt er ruimte gemaakt om het geoefende materiaal, indien gewenst, op te nemen en dit wordt in deze app geplaatst. Zo kun je thuis oefenen. Er zijn 3 beheerders die filmmateriaal kunnen plaatsen.

Bestuur
Het bestuur kan voor het verrichten van bijzondere taken een commissie benoemen, terwijl ook de algemene vergadering een voorstel hiertoe kan doen. Deze commissies zijn verantwoording schuldig aan het bestuur en de algemene vergadering.

Het bestuur bestaat uit 5 leden:
Voorzitter: Ilona den Heyer-Mijnen
Penningmeester: Els te Beest-Karlas
Secretaris: Wilma Vriezen
Optredens: Paul Walda
Publiciteit en communicatie: Helga van Moerkerk

AVG
SamBam Percussiegroep Achterhoek registreert van u uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en ingangsdatum lidmaatschap.

SamBam Percussiegroep Achterhoek verstrekt geen persoons- of andere gegevens aan derden.

Uw mobiele telefoonnummer zal worden gebruikt voor de WhatsApp groepen waarop foto- en beeldmateriaal geplaatst kan worden.

SamBam Percussiegroep Achterhoek maakt foto- en beeldmateriaal voor PR, eigen website en sociale media.

Als u hiertegen bezwaar heeft, zullen wij u vragen om op moment van opname even opzij te gaan staan, zodat we foto’s of beeldmateriaal kunnen maken.

Door akkoord te gaan met het reglement geeft uw toestemming om de gegevens te registreren, tevens beeldmateriaal te plaatsen op sociale media. U kunt de gegeven toestemming op elk moment intrekken.

Zodra het lidmaatschap door u wordt opgezegd worden alle gegevens verwijderd. Sambam Percussiegroep behoudt het recht op eerder gemaakt beeldmateriaal.

Download hier de PDF