Reglement SamBam

Reglement SamBam persussiegroep Achterhoek, vastgesteld op 09 november 2021

SamBam is een vereniging, en onze vereniging bestaat uit leden.

Oefenlocatie en lessen

Wij oefenen elke dinsdagavond (met uitzondering van de vakanties) van 20.00 uur tot 21.30 uur, de deur is geopend om 19.45 uur.  Locatie:

Muziek vereniging de Vriendschap clubgebouw “Da Capo”

Varsseveldseweg 182,

7003 AD Doetinchem

De ingang is beneden, daar is ook de kantine, en we spelen in de ruimte erboven, er is een traplift aanwezig, en een brandblusser. En er is de mogelijkheid om de trommels op te slaan. We zijn hier te gast en vragen een ieder om het gebouw gezamenlijk netjes achter te laten. We kunnen gebruik maken van de koffieautomaat op eigen kosten voor 1 euro kop koffie/thee. Er is een lijst aanwezig om je gebruikte consumpties te noteren, eind van de maand kun je het bedrag overmaken naar de Sambam rekening. NL22RABO0344435504 t.n.v. percussie Achterhoek.

Sambam leden zijn verantwoordelijk voor het schoon en netjes achterlaten van de oefenlocatie. De verhuurder kan de consumptieprijzen ten alle tijden aanpassen.

Het gebouw is verzekerd.

Docent

Onze lessen worden elke dinsdag  verzorgd door onze docent. Hij zal zo veel mogelijk, ook bij optredens aanwezig zijn. Mocht hij verhinderd zijn, dan neemt iemand uit onze groep, zijn rol over.

Nieuwe leden

Nieuwe leden krijgen de gelegenheid om 3 lessen vrijblijvend te volgen, daarna volgt een proefperiode van 3 maanden waarin contributie betaald dient te worden. Aan het eind van de proefperiode dien je zelf een keuze te maken voor een instrument, in overleg met de leden en de docent welk instrument kan worden aangeschaft.

SamBam stelt instrumenten ter beschikking voor nieuwe leden, dit is om kennis te maken met het instrument, en om uiteindelijk, in samenspraak en kijkend naar de samenstelling van de verdeling instrumenten in  overleg met docent en leden, welk instrument kan worden aangeschaft.

Lidmaatschap

Het lidmaatschap van onze vereniging kan per 3 maanden worden opgezegd.

Het lidmaatschap wordt automatisch verlengd. Tussentijdse opzegging kan als hij/zij daartoe en verzoek indient bij het bestuur. Het moet dan gaan om onvoorziene omstandigheden. Er zijn risico’s die bij het lid zelf liggen zoals verhuizing, of als men het niet meer leuk vindt. Het is aan alle leden van de vereniging om hierover een beslissing te nemen,  waarbij het gemeenschappelijk, namelijk het voortbestaan van onze vereniging, doel voor ogen wordt houden.

Opzeggen lidmaatschap schriftelijk naar bestuur@sambam.nl.

Het verenigingsjaar loopt van 1 september t/m 31 augustus.

Contributie

Nieuwe leden krijgen een welkomstbrief, waarin de hoogte van de contributie vermeld staat.

De contributie wordt vastgesteld op de jaarvergadering medio april of eerder indien  er zich onvoorziene omstandigheden voordoen. Het bedrag staat vermeld in de welkomstbrief. De contributie bedraagt  € 25,00 per maand.

De contributie dient door de leden maandelijks, uiterlijk op de 1ste van de maand voldaan te worden via automatische incasso op bankrekening nummer NL22RABO0344435504 t.n.v. SamBam Percussiegroep Achterhoek. Bij een ingangsdatum in een lopende maand, bedraagt de contributie het naventante deel van de maand.

Wanneer de contributie niet is voldaan, volgt een aanmaning.

Maatregelen bij niet betalen van de contributie, bij het uitblijven hiervan zal uitmonden in royement.

De hoogte van de contributie houdt geen enkel verband met de mate waarin een lid gebruik maakt van de producten en/of diensten. De contributie wordt  op basis van een vaste kostenomslag over de leden over het hele jaar vastgesteld.

In september zorgt onze penningmeester voor de jaarrekening deze wordt aan de leden gepresenteerd, ook zal de begroting voor het nieuwe jaar getoond worden.

Kleding

SamBam stelt shirts ter beschikking deze zijn eigendom van SamBam en mogen uitsluitend gedragen worden bij optredens, in combinatie met een spijkerbroek, of een witte broek, indien je afziet van optredens, stel je je shirt beschikbaar voor diegenen die meespelen op uitnodiging

Ziekte

Indien een lid 3 maanden ziek is en de ziekte nog voortduurt, behoeft het lid vanaf dat moment slechts de helft van de contributie te betalen, mits de ziekte het bezoeken van de repetities verhindert. Benader in dit geval iemand van het bestuur voor een regeling.

Onvoorziene omstandigheden

Een uitzonderlijke omstandigheid die geen van partijen heeft kunnen voorzien.

Bij een lidmaatschap van een vereniging is er geen sprake van wederkerigheid van rechten en plichten. Dus als een activiteit niet kan doorgaan staat dat los van de contributie. Dus leden blijven deze verschuldigd.

Mocht er een tekortkoming optreden die de vereniging niet kan worden toegerekend, dan is er sprake van overmacht, bijvoorbeeld bij een pandemie.

Gehoorbescherming

Ieder lid is verplicht zelf te zorgen voor goede gehoorbescherming. SamBam is niet aansprakelijk voor gehoorbeschadiging.

We spelen binnen altijd met gehoorbescherming.

Whatsapp

Iedereen is toegevoegd aan de algemene  SamBam app, en de Bloco Amizade app. Hierop worden mededelingen gedaan zoals afwezigheid, verzoek voor optredens. Het verzoek is om dit zakelijk te houden.

Mocht je een ander lid willen antwoorden doe dit dan in een persoonlijke app.

Ook hebben we een oefenapp. Hierin staan alle filmpjes. Aan het eind van elke les is wordt er ruimte gemaakt om het geoefende materiaal, indien gewenst, op te nemen en dit wordt in deze app geplaatst. Zo kun je thuis oefenen. Er zijn 3 beheerders die filmmateriaal kunnen plaatsen.

Beeldmateriaal / Social media

Tijdens onze oefenavond worden regelmatig filmpjes opgenomen om thuis te oefenen.

Wij houden ons aan de AVG, zie bijgevoegd formulier.

Bestuur

Het bestuur kan voor het verrichten van bijzondere taken een commissie benoemen, terwijl ook de algemene vergadering een voorstel hiertoe kan doen. Deze commissies zijn verantwoording schuldig aan het bestuur en de algemene vergadering.

Het bestuur bestaat uit 5 leden:

Voorzitter: Ilona den Heyer-Mijnen

Penningmeester: Els te Beest-Karlas

Secretaris: Wilma Vriezen

Optredens: Paul Walda

Publiciteit en communicatie: Helga van Moerkerk

Download hier de PDF